Yleiset sopimus- ja käyttöehdot

Voimassa alkaen: 1.8.2020

1. Näitä sopimus- ja käyttöehtoja sovelletaan Jakoa Enterprises Oy:n (3001890-6) ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sekä Jakoa Enterprises Oy:n omistaman JAKOA-alustapalvelun käyttämiseen. Jakoalla on oikeus muuttaa näitä sopimus- ja käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutoksia tehdään, Jakoa ilmoittaa tästä palvelun käyttäjille ja lähettää uudet ehdot palvelun käyttäjille hyväksyttäväksi. Uudet ehdot tulee hyväksyä, jotta palvelun käyttöoikeus jatkuu. Palvelun käyttäminen on kiellettyä ilman, että käyttäjä hyväksyy näitä sopimus- ja käyttöehtoja.

2. Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi ja myydessään tai ostaessaan palveluita Jakoan Palvelun kautta, asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntuottajan kulloinkin voimassa olevia yleisiä sopimus- ja käyttöehtoja. Käyttäjän rekisteröitymisen edellytys on vähintään 15 vuoden ikä. Maksullisten palveluiden käyttämiseen alle 18 vuoden ikäisiltä käyttäjiltä edellytetään huoltajan tai edunvalvojan suostumus. Palvelun käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin ehtoihin ennen Palvelun käytön aloittamista.

3. Palveluntuottajalla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa Jakoa Enterprises Oy:tä.

4. Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritystä tai yhteisöä, joka antaa myy tai ostaa palveluita Jakoan Palvelun kautta. Asiakkaana voi olla myös luonnollinen henkilö (ilman y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä), joka myy palveluitaan Jakoan Palvelun kautta.

5. Käyttäjällä tarkoitetaan näissä ehdoissa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua Asiakkaan (edustamansa yrityksen) lukuun. Laskutuspalveluita käyttävät yksinyrittäjät käyttävät Palvelua itsensä lukuun. Palveluun rekisteröidytään aina yksityishenkilönä. Asiakkaalla (mikäli yritys) voi olla palvelussa samanaikaisesti useita käyttäjiä. Rekisteröityessään Palvelun käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjällä on oikeus sitoutua näihin sopimus- ja käyttöehtoihin, käyttää palvelua ja tehdä toimeksiantositoumuksia edustamansa Asiakkaan lukuun. Palvelun käyttäjä on aina vastuussa omilla tunnuksillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä käyttäjätunnusta tai salasanoja saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.

6. Myyjäasiakkaalla tarkoitetaan palveluita myyvää yritystä (tai kevytyrittäjää) ja Ostaja-asiakkaalla palveluita ostavaa yritystä.

7. Palvelulla tarkoitetaan näissä ehdoissa Palveluntarjoajan ylläpitämää sähköistä alustaa, joka mahdollistaa palveluita myyvien yritysten (tai kevytyrittäjien) ja palveluita ostavien yritysten kohtaamisen ja kaupankäynnin.

8. Palveluntuottaja antaa Asiakkaalle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun. Käyttäjä saa käyttää Palvelua laitteistollaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen sisältämän aineiston omistaa Palveluntuottaja.

9. Käyttöoikeus alkaa, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt nämä sopimus- ja käyttöehdot.

10. Käyttöoikeuden nojalla Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Palveluun sisältyvää tietokantaa eikä kerätä siitä osia ja muodostaa niistä omaa palvelu-/aineistokokonaisuutta.

11. Palvelu kokonaisuudessaan, sen sisältämät aineistot ja tietokoneohjelmat ovat tekijänoikeuslain (404/1961) 1 §:ssä mainittuja tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu tekijöille ja Palveluntuottajalle.

12. Palveluun kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Palveluntuottajan nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden sopimus- ja käyttöehtojen määräysten mukaan.

13. Palvelun sisältämää aineistoa ei saa luovuttaa edelleen muutoin kuin näiden sopimus- ja käyttöehtojen mukaisesti.

14. Mikäli Palveluntuottajalla on perusteltua syytä epäillä, että Asiakas ei ole noudattanut näitä sopimus- ja käyttöehtoja, on Palveluntuottajalla oikeus poistaa Asiakkaan käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista sopimus- ja käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo maksetun tai laskutetun palkkion palautukseen. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli epäilee Asiakasta palvelun väärinkäytöstä.

15. Asiakas vastaa sen puolesta toimivien Käyttäjien menettelystä Palveluntuottajille, muille Asiakkaille ja Käyttäjille kuin omastaan ja on velvollinen korvaamaan näiden edellä mainituille tahoille aiheuttaman vahingon tavanomaisten isännänvastuuta koskevien periaatteiden mukaisesti.

16. Palveluntuottaja voi sulkea Asiakkaan pyynnöstä käyttöoikeuden yksittäiseltä Käyttäjältä.

17. Asiakas voi irtisanoa Palvelun käyttöoikeuden ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntuottajalle.

18. Sopimus palvelun myynnistä syntyy aina Myyjäasiakkaan ja Ostaja-asiakkaan välille. Palveluntarjoaja toimii ilmoitusten ja tarjousten välittäjänä, mutta ei tule koskaan osapuoleksi Asiakkaiden välisiin toimeksianto- tai kauppasopimuksiin.

19. Palveluntuottaja ei vastaa miltään osin sen Asiakkaiden välisten toimeksiantoja koskevien sopimusten mukaisten velvoitteiden täyttämisestä eikä Asiakkaiden toisilleen työssään tai muuten Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

20. Palveluntuottaja ei vastaa Asiakkaalle kuuluvien toimeksiantovelvoitteiden täyttämisestä.

21. Asiakas vastaa Palveluun ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen muutoksista Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Palveluntarjoajalle. Väärien tietojen ilmoittamisesta Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö Asiakkaalta.

22. Palvelun käyttämiseen tarvitaan sen käyttöön soveltuvan laitteiston lisäksi tietoliikenneyhteys ja verkkoselain.

23. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

24. Asiakas tiedostaa, että kaikki Palvelun sisältämät tiedot ovat luottamuksellisia. Asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen tietoonsa saamiaan toisten Asiakkaiden ja Palveluntuottajien liikesalaisuuksia tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen.

25. Asiakas sitoutuu, että kaikkia kolmansilta osapuolilta (Esim. Vastuu Group) haettuja yritys- ja henkilötietoja käytetään vain laillisiin ja kolmansien osapuolien palveluiden voimassaolevien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden mukaisiin käyttötarkoituksiin noudattaen kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä.

26. Jos Asiakas kerää Palveluntuottajan palveluun omaa asiakas- hankinta- tai muuta rekisteriä, joka vaatii yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista, niin Asiakas vastaa omista ajantasaisista tietosuojaselosteista.
 

27. Palveluntuottaja sitoutuu olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen tietoonsa saamiaan Asiakkaiden liikesalaisuuksia tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen.

28. Asiakas ja Palveluntuottaja sitoutuvat olemaan paljastamatta ja käyttämättä hyväkseen sekä oikeudettomasti käsittelemästä tämän sopimuksen voimassa ollessa ja sen päättymisen jälkeen Palvelussa olevien henkilöiden henkilötietoja. Asiakas ja Palveluntuottaja sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan toiminnassaan kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Jakoalle tietoonsa tulleista tietoturvaloukkauksista, joiden seurauksena henkilötietoja on luovutettu tahoille, joilla ei ole tietojensaantiin perusteltua oikeutta. Käyttäjällä on tietosuojalain mukainen oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon (ml. henkilöstä kerätyt palautteet) poistamista tai oikaisemista. Kun pyyntö on vastaanotettu, niin Jakoa ryhtyy toimenpiteisiin pyynnön toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin tietosuojaselosteessa. Hyväksymällä nämä sopimus- ja käyttöehdot Palvelun käyttäjä samalla vakuuttaa perehtyneensä oheiseen tietosuojaselosteeseen. Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelussa aina niin korkeaa tietoturvan tasoa kuin vain on mahdollista. Asiakas kuitenkin ymmärtää, että riski tietoturvaloukkauksista on aina olemassa.

 

29. Palvelussa Ostaja-asiakaita pyydetään antamaan arvosteluita koskien työsuorituksia. Perättömän tai loukkaavan arvostelun antaminen on kiellettyä ja voi johtaa palvelun käyttöoikeuden poistamiseen. Jos asiakas esittää ja osoittaa, että annettu arvostelu on virheellinen ja pyytää Jakoalta arvostelun muuttamista tai poistamista, arvostelun antajalla on pyydettäessä velvollisuus perustella ja tarvittaessa oikaista antamaansa arvostelua. Myyjäasiakkaalla on oikeus antaa arvosteluita koskien Ostaja-asiakkaita ja heidän työolosuhteita, joissa on työskennellyt. Perättömän tai loukkaavan arvostelun antaminen on kiellettyä ja voi johtaa palvelun käyttöoikeuden poistamiseen. Jos käyttäjäyritys esittää ja osoittaa, että annettu arvostelu on virheellinen ja pyytää Jakoalta arvostelun muuttamista tai poistamista, arvostelun antajalla on pyydettäessä velvollisuus perustella ja tarvittaessa oikaista antamaansa arvostelua. Nämä sopimus- ja käyttöehdot hyväksymällä jokainen osapuoli hyväksyy ja antaa suostumuksensa siihen, että Jakoalla on oikeus julkaista kaikkia osapuolia koskevia arvosteluita palvelussa.

 

30. Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntuottajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset palkkiot.  Palkkiot erääntyvät maksettavaksi seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

 

31. Palveluntuottajalla on oikeus pidättää hallussaan olevat Asiakkaalle kuuluvat varat saataviensa vakuudeksi.

 

32. Palveluntuottaja pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Palvelu on käytettävissä, mutta ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

 

33. Asiakkaan on reklamoitava Palvelussa havaitsemistaan puutteista viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa.

 

34. Palveluntuottaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä eikä vastaa sen soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

 

35. Palveluntuottaja ei vastaa virheestä, viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sellaisesta epätavallisesta ja ennalta-arvaamattomasta syystä, johon Palveluntuottaja ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei ole kohtuullista huolellisuutta noudattaen voinut välttää.

 

36. Palveluntuottaja ilmoittaa sopimusten, yleisten ehtojen, koulutussetelin tai hinnaston muutoksista internet-sivuillaan vähintään kuukautta ennen muutosta.

 

37. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Neuvottelujen päätyttyä erimielisinä osapuolilla on oikeus viedä erimielisyys Palveluntuottajan kotipaikan yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

 

38. Maksullisten palveluiden osalta Jakoan ja Asiakkaan välinen palvelusopimus astuu voimaan, kun Asiakas on löytänyt Palvelun avulla toisen Asiakkaan ja tehnyt tämän kanssa toimeksiantosopimuksen työn suorittamisesta tai muusta sovitusta toimenpiteestä. Tällöin Jakoalle syntyy oikeus periä Asiakkaalta hinnaston mukainen palvelumaksu. Palvelusopimus voi astua voimaan myös siitä erikseen sovittaessa, esimerkiksi kiinteähintaisten palveluiden osalta. 

 

39. Jakoa Enterprises Oy veloittaa palvelumaksun aina voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto löytyy osoitteesta www.jakoa.fi.

 

40. Palveluntarjoajalta tulevat laskut on maksettava aina eräpäivään mennessä. Mikäli maksut myöhästyvät, on Jakoalla oikeus periä korkolain mukaiset viivästyskorot ja perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Jos Asiakas ei ole suorittanut myöhästynyttä maksua, on Jakoalla oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun.

 

41. Palveluntarjoajalla on oikeus viestiä Palvelun käyttäjille mm. sähköpostitse, puhelimitse ja tekstiviestitse. Palveluntarjoaja voi välittää kaikkia niitä tietoja, jotka tuovat sujuvuutta Palvelun käyttöön ja Asiakkaiden välisten toimeksiantojen toteuttamiseen. Käyttäjä voi vaikuttaa saamiinsa viesteihin ottamalla yhteyttä Jakoan asiakaspalveluun tai poistamalla käyttäjätilinsä.

 

42. Palveluntarjoajalla on referenssioikeus maksullisia Palveluita käyttävien Asiakkaiden osalta. Palveluntarjoaja voi käyttää näitä asiakassuhteita referenssinä myydessään omia palveluita tai tuotteita.

 

43. Palvelun Käyttäjän työkeikat, joita ei todellisuudessa ole olemassa, tai joiden teettämistä ei ole aikomus Palvelun avulla toteuttaa, ilmoittaminen Palvelussa on ehdottomasti kiellettyä. Palvelua tulee käyttää ainoastaan todellisten työkeikkojen tarjoamiseen. Väärinkäytös on rangaistavaa ja voi johtaa Palvelun käyttöoikeuden lopettamiseen.

 

44. Myyjä-asiakas sitoutuu aina ilmoittamaan kirjallisesti Palveluntarjoajalle Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja toteutuneista työtilauksista. Palvelun avulla tehtyihin sopimuksiin ja työtilauksiin kuuluvat ne sopimukset ja työtilaukset, joissa molemmat osapuolet ovat hyväksyneet Palvelun sopimus- ja käyttöehdot. Jos Myyjä-asiakas ei noudata ilmoitusvelvollisuutta Palvelun avulla tehdyistä sopimuksista ja työtilauksista Ostaja-asiakkaiden kanssa kahden viikon sisällä toimeksiannon tilauksesta, on Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa Asiakkaan käyttöoikeus Palvelussa. Ilmoitusvelvollisuutta rikottaessa käyttöoikeuden lopettamisen lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa lisäsanktiona ylimääräinen korotettu palvelumaksu. Ylimääräisen korotetun palvelumaksun suuruus on 30 %:n osuus työtilauksen ALV 0 % kokonaishinnasta, kuitenkin enintään 2000 euroa. Palveluntarjoajalla on oikeus, milloin tahansa, tarkastaa Myyjä-asiakkaan kirjanpito ja muut oleelliset dokumentit tai tiedot siinä määrin kuin on tarpeellista sen varmistamiseksi, että ilmoitusvelvollisuutta tai Palvelun sopimus- ja käyttöehtoja ei ole rikottu. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa tarkastuksen vaatimisesta kirjallisesti Myyjä-asiakkaalle. Myyjä-asiakas sitoutuu auttamaan Palveluntarjoajaa tarkastuksessa parhaansa mukaan. Mikäli tehdyssä tarkastuksessa tai sen johdosta myyjän todetaan  laiminlyöneen ilmoitusvelvollisuutensa, tulee kaikki tarkastuksesta aiheutuneet kulut Myyjän vastattavaksi.

 

45. Nämä yleiset sopimus- ja käyttöehdot tulevat voimaan 1.8.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

 

46. Palveluntuottajan yhteystiedot:

Jakoa Enterprises Oy (Y-tunnus 3001890-6)

Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

www.jakoa.fi